Hotel Kontinent
Nikolaev, adm Makarova str 41
+38(0512)-477520
 
Hotel "Nikotel"
Lenina str 120, Nikolaev
+38(0512)76-52-71
 
Hotel Metallurg
pr Oktyabrskiy 319a
+380 512 254 982
 
Hotel Palace Ukraine
Lenina str 57, Nikolaev
+38 (0512) 58-27-00
 
Hotel Alexandrovsky
Nikolskaya 25, Nikolaev
+38 (0512) 46-85-83
 
Hotel Texnokontrakt
Lenina str 101, Nikolaev
+38 (0512) 46-85-83